Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest R.D.M. Śródmieście sp. z o.o. z/s w Krakowie [ul. Nad Strugą 7a; 31-411 Kraków], zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 24357; NIP 6761031483; kapitał zakładowy 112 000 zł (dalej jako „Administrator”).

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Uprzejmie informujemy, że nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W celu umożliwienia podjęcia kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej wskazujemy nasze dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: R.D.M. Śródmieście sp. z o.o.

ul. Nad Strugą 7a; 31-411 Kraków

Numer telefonu: 12 415 07 71

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe są zbierane przez Administratora i przetwarzane:

 1. w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, których są Państwo stroną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”).

 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu świadczenia usług przez Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora i innych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych lub Państwa pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1f RODO.

 3. w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1c RODO.

 4. w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości wysłane drogą mailową na ogólny adres Administratora / indywidualny adres jego pracownika. Dane osobowe ujawnione w tym zakresie będą przetwarzane w celach wynikających z korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych, wskazaną w art. 6 ust. 1f RODO.

 

Czy przekażemy Państwa dane innym podmiotom?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności organy administracji publicznej, kancelaria prawna, firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., kontrahenci Administratora, firma informatyczna obsługująca Administratora.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Jednocześnie informujemy, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane odpowiednio:

 1. przez czas trwania umowy w której wskazane są Państwa dane osobowe, a ponadto do momentu przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z zawartą umową;

 2. przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

 1. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

 2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;

 3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;

 4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;

 5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie ku temu istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa, nadrzędna wobec Państwa praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

 

Kiedy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem osobiście / wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres siedziby Administratora lub w formie e-mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy zawartej z Administratorem lub kontakt z Państwem.

 

Czy przetwarzamy wskazane przez Państwa dane w sposób zautomatyzowany?

Uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Image
Image
© 2024 RDM ŚRÓDMIEŚCIE. All Rights Reserved. Wdrożenie Bluecoyote